000005438 001__ 5438
000005438 005__ 20180419150431.0
000005438 037__ $$aARTICLE
000005438 035__ $$aR004060249
000005438 090__ $$aP 7/78$$2ge-heid-nc
000005438 245__ $$cGilbert Rist$$aAlternative strategies to development
000005438 269__ $$a1980
000005438 336__ $$aJournal Articles
000005438 580__ $$aIn: International development review, n° 2-3, 1980, p. 102-115.- Bibliogr
000005438 6531_ $$athéorie du développement
000005438 6531_ $$astratégies de développement
000005438 6531_ $$adéveloppement
000005438 6531_ $$aalternatif
000005438 700__ $$aRist, Gilbert
000005438 8564_ $$uhttps://repository.graduateinstitute.ch/record/5438/files/20180419145650303.pdf$$s1053597
000005438 8564_ $$uhttps://repository.graduateinstitute.ch/record/5438/files/20180419145650303.gif?subformat=icon$$s19600$$xicon
000005438 8564_ $$uhttps://repository.graduateinstitute.ch/record/5438/files/20180419145650303.jpg?subformat=icon-180$$s21360$$xicon-180
000005438 8564_ $$uhttps://repository.graduateinstitute.ch/record/5438/files/20180419145650303.jpg?subformat=icon-700$$s200357$$xicon-700
000005438 8564_ $$uhttps://repository.graduateinstitute.ch/record/5438/files/20180419145650303.pdf?subformat=pdfa$$s2642477$$xpdfa
000005438 980__ $$aARTICLE